Kontakt

Denckermann Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 6
03-231 Warszawa
Tel.: +48 22 864 67 00

Dział Eksportu:
export@denckermann.pl
Dział Produktu:
produkt@denckermann.pl
Dział Administracji:
biuro@denckermann.pl

NIP: 118-187-95-21,
REGON: 140844703,
KRS: 0000272300; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 1292500 zł

BDO 000141951

DENCKERMANN SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Odlewniczej 6, NIP: 118-187-95-21, REGON: 140844703 , zwany dalej Administratorem danych, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (RODO), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do:

  • wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
  • do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a w szczególności: zawarcie umowy handlowej, dostawy towaru, obsługi logistycznej zamówień i zwrotów, zgłaszania reklamacji, dochodzenia roszczeń
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w myśl ustaw: : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa celem rejestracji dostaw

Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, dane kontaktowe Administratora danych biuro@denckermann.pl

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa, pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.